Ako je možné zrušiť spoločnosť, ale nie ju zlikvidovať?

Podnikanie nie je ľahkým údelom, pretože nie vždy všetko ide jednoducho a občas nastanú aj komplikácie, ktoré dokážu podnikateľov poriadne potrápiť. Pri závažných komplikáciách môžu tieto problémy viesť až k rozhodnutiu, ktorým je zrušenie spoločnosti. Aj napriek tomu, že ako podnikateľ ste už stratili trpezlivosť alebo už pre vás nemá zmysle v podnikateľskej činnosti pokračovať, nemusíte vašu spoločnosť úplne zlikvidovať. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie je možnosť, ktorá je taktiež k dispozícií, aby ste prostredníctvom nej mohli síce podnikanie ukončiť, ale samotnú spoločnosť zachovať. Takéto riešenie vo forme zrušenia spoločnosti bez jej zlikvidovania sa realizuje prevodom obchodného majetku na vopred stanoveného právneho nástupcu. Nový nástupca následne vystupuje v rámci spoločnosti a disponuje všetkými jej právami. To, akým spôsobom sa nový nástupca zvolí ovplyvňujú tri nelikvidačné spôsoby zrušenia spoločnosti, medzi ktoré patrí zlúčenie, rozdelenie a splynutie.

rozdelenie spoločnosti

Ešte pred reálnym uskutočnením zvoleného spôsobu zrušenia, je potrebné najprv prijať jednoznačné rozhodnutie spoločníkov o tom, že súhlasia so zrušením. Následne sa prejde k vyplneniu zmluvných dokumentov, a to buď Zmluvu o zlúčení, rozdelení alebo splynutí. Čo sa týka rozdielnosti jednotlivých spôsobov zrušenia, každý z nich sa v niečom na seba podobá, ale zároveň sa i odlišujú.

splynutie spoločností

To, v čom sa podobajú je prevod obchodného majetku na právneho nástupcu, ktorý je podmienkou pri každom zrušení. Odlišnosť však spočíva v tom, že pri zlúčení spoločností sa jedna alebo viacero zanikajúcich spoločností spojí a ich spoločný majetok prejde na nástupcu, ktorým je už existujúca spoločnosť. Rozdelenie sa zase odlišuje od zlúčenia a splynutia v tom, že majetok spoločnosti sa rozdeľuje medzi niekoľkých právnych nástupcov, ktorými však môžu okrem existujúcich spoločností byť aj novozaložené. A na koniec, rozdielnosť splynutia niekoľkých spoločnosti do jednej, spočíva v prevode obchodného majetku na nástupcu, ktorým je čisto novozaložená spoločnosť.